Přeprava sypkých materiálů

Vítejte na oficiálních stránkách naší společnosti Transkam, která na trhu transportu sypkých materiálů působí již od roku 1990.
Zabýváme se zejména přepravou těchto materiálů:

 • Kámene

 • Písku

 • Vápence

 • Štěrku

 • Zeminy

...a mnohých dalších, a to jak pro velké společnosti, tak pro živnostníky i fyzické osoby.

Jsme flexibilní – pokud máte zájem o přepravu jiných sypkých materiálů, než výše uvedených, neváhejte nás kontaktovat.

O společnosti

Společnost TRANSKAM, spol. s.r.o. byla založena 21.09.1990. Již z názvu je patrné, co je hlavním předmětem naší činnosti – TRANSport KAMene.
V průběhu let se společnost rozšířila o mnoho dalších činností – logistika, skladování a mezinárodní doprava. Za tuto dobu si získala bezpočet spokojených zákazníků, a to jak v prostředí nadnárodních společností, tak v sektoru středních a malých firem, ale i v sektoru fyzických osob. Zároveň s tím jsme neustále rozšiřovali kapacitu našeho vozového parku a výši profesionality našich zaměstnanců.
V roce 2012 došlo k rozdělení společnosti TRANSKAM, spol. s.r.o. (IČ 00508616), současně společnost TRANSKAM, spol. s.r.o. (IČ 24277487) vznikla jako nástupnická společnost.
V současné době se plně věnujeme původní činnosti: transportu sypkých materiálů.
Velký důraz klademe na spolehlivost, férovost a zodpovědnost.

Vozový park

Naše společnost klade důraz na vysokou kvalitu a kapacitu našeho vozového parku a řidičů.
Disponujeme vozovým parkem s možností přepravit od 12 do 32 tun materiálu v provedeních:

 • Sólo 3 osy Sólo 3 osy

 • Sólo 4 osy Sólo 4 osy

 • Souprava auto a přívěs Souprava auto a přívěs

 • Souprava tahač a návěs Souprava tahač a návěs

Denně realizujeme dopravu čtyřiceti až padesáti vozy, cenu kalkuluje dispečer přímo dle Vámi zadaných požadavků.

.

Fotogalerie

Náš vozový park neustále obměňujeme a rozšiřujeme. Zde jsou fotografie naší techniky při práci.

I Vám můžeme poskytnout přepravní služby na nejvyšší úrovni.

Reference

Naši zákazníci jsou pro nás to nejdůležitější. Za 27 let existence na trhu jsme pracovali pro stovky spokojených zákazníků.
Zde jsou někteří z nich:

 • HOCHTIEF CZ a.s.

 • EUROVIA cs.as.

 • Porr a.s.

 • BERGER BOHEMIA spol. s r.o.

 • POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

 • BERGER BOHEMIA spol. s r.o.

 • STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s.

 • Společné obalovny s.r.o.

...a mnozí další.

Kontakty

Vedoucí dopravy:
Jiří Marek
Tel.: 739 533 394
jiri.marek@transkam.cz

Hlavní účetní:
Marie Klimešová
Tel.: 724 174 619
marie.klimesova@transkam.cz

Dispečer Čechy:
Petr Eliášek
Tel.: 739 533 336
ruzyne@transkam.cz

Fakturační údaje:
TRANSKAM, spol. s r.o.
Elišky Přemyslovny 1335
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 24277487
DIČ: CZ24277487

C 200340 vedená u Městského soudu v Praze
 

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI TRANSKAM, spol. s r.o.

PRO KLIENTY A DODAVATELE

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů společnosti TRANSKAM, spol. s r.o.,  se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO: 24277487

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je:

TRANSKAM, spol. s r.o.

IČO: 24277487

se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 200340.

telefon: +420 257 285 157

email:   info@transkam.cz

(dále též jako „Správce

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s právním vztahem, který mezi námi existuje.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

- smlouvy či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli (nejen v písemné podobě), a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody;

- platných právních předpisů (například v oblasti daňové), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy;

- našeho oprávněného zájmu, a to např. za účelem zkvalitňování našich služeb.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy, a to po dobu v nich stanovenou.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo externích zpracovatelů (viz bod 5 níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, a to nejen v písemné podobě, pak Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouvy a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy:
 • jméno a příjmení
 • vlastnoruční podpis
 • adresa trvalého pobytu, místa podnikání, kontaktní adresa (adresa prodejny), fakturační adresa,
 • IČO
 • emailová adresa
 • číslo mobilního telefonu

Pokud jste nám zaslali poptávku, pak Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • číslo telefonu

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. U Správce platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy správce. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas,
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí zpracovatel.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu: společnosti TRANSKAM, spol. s r.o. ,  se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5 – Zbraslav .

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu www.transkam.cz

Praha, 25. května 2018

TRANSKAM, spol.s r.o.